Results FT HT
Sepidrood Rasht
Payam Mashhad
1
0
0
0
Shahrdari Mahshahr
Niroye Zamini 1
4
0
2
0
Shahid Oraki Eslamshahr
Naft Gachsaran
1
1
1
0
Espad Tehran
Oghab Tehran
0
0
0
0
Payam Mashhad
Iran Javan Bushehr
2
0
0
0